صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

عملکرد مکانیکی دستگاه لمینیت؟

2022-07-18

عملکرد مکانیکیدستگاه لمینت?

1دستگاه لمینتمجهز به دستگاه کاغذ مداوم برای اطمینان از تولید مداوم.

2دستگاه لمینتاز غلتک فشاری با قطر بزرگ استفاده می کند که می تواند به طور موثر سرعت تولید را بهبود بخشد و اطمینان حاصل کند که محصولات کامپوزیت صاف و روشن هستند.

3دستگاه لمینتبرای اطمینان از اثر حذف پودر، مکانیزم حذف پودر و پرس پودر را اتخاذ می کند. (مجهز به دستگاه حذف پودر)

4. ساختار کانال خشک کردن پیشرفتهدستگاه لمینتتضمین می کند که چسب روی فیلم می تواند به سرعت خشک شود.

5. نوع دیسک قابل تنظیم برش چرخشیدستگاه لمینتبرش کاغذ را تضمین می کند.

6. موتور ازدستگاه لمینتکنترل تبدیل فرکانس را اتخاذ می کند که ایمن و قابل اعتماد است